Velg en side

Folkerøysting for Haram er 3. mars. Fram til da er dette framdrifta å merke seg om Haram igjen skal bli egen kommune.

Den nye regjeringa har opna opp for at tvangssamanslåtte kommunar kan bli oppløyste dersom kommunestyret sender søknad om dette til departementet innan 01.03.2022.

«Haram ut av Ålesund»

Kommunen mottok 21. oktober 2021 eit innbyggarforslag med krav om folkerøysting i kommunedelen Haram. Målet for innbyggarinitiativet «Haram ut av Ålesund» er å få oppheva Stortinget sitt vedtak om tvangssamanslåing av 08.06.2017. For å oppnå dette krev innbyggarforslaget at det blir gjennomført ei folkerøysting.

Sjå tidslinje for kva som skal skje når til slutt i denne artikkelen.

Ålesund kommunestyre behandla saka i møte 25. november. Då fatta kommunestyret vedtak om å gjennomføre folkerøysting i Haram kommunedel. I tillegg bad kommunestyret om at det blir gjennomført ei opinionsundersøking i heile kommunen. Før dette skal kommunen skaffe eit kunnskapsgrunnlag gjennom ei ekstern utgreiing som klargjer kva konsekvensar delinga eventuelt vil få for den utskilde kommunen og den gjenverande kommunen.  

Utgreiinga skal:

a) klargjere kva konsekvensar delinga vil få for den utskilte kommunen og gjenverande kommune knytt til samfunnsutvikling, tenester til innbyggarane, økonomi, utøving av mynde, lokaldemokrati og kommunen som arbeidsgivar,

b) klargjere kva prosessen fram til oppløysning vil innebere i forhold til kostnadar, prosjektbygging og organisering.

c) ha som del av kunnskapsgrunnlaget utgreiingar som vart gjort i samband med samanslåingsprosessane i dei fem kommunane.

Før innbyggarane skal ta stilling til delingsspørsmålet, vil Ålesund kommune gjennom Posten sende ut skriftleg informasjon til alle husstandar i kommunen.

Formannskapsvedtak

Formannskapet viste i møte 30.11.2021 til at den økonomiske støtta frå staten ikkje vil dekke dei reelle kostnadane ved ei konsekvensutgreiing og påfølgande gjennomføring av folkeavstemming/opinionundersøkelse. Kommunedirektøren vart derfor bedt om å søke staten om full dekning av utgifter relatert til konsekvensutgreiing, folkeavstemming og opinionundersøkelse.

Formannskapet meiner at det vil vere ein styrke om det kunne synleggjerast i kva grad det vert behov for kjøp av tenester og interkommunalt samarbeid i dei nye organisasjonane.

Sjå sakspapir frå kommunestyret som gjeld Haram ut av Ålesund.

Haram kommune

Tidlegare Haram kommune utgjer i dag tre kommunedelar i Ålesund kommune. Dei tre kommunedelane som er omfatta av forslaget er:

  • Nordøyane
  • Brattvåg, Hilde og Søvik
  • Vatne og Tennfjord

I sum utgjer dette ca. 10.000 innbyggjarar.

Sjå kart over dei 11 kommunedelane i Ålesund kommune.

Se framdrift her:

https://alesund.kommune.no/politikk/kommunedeling/framdrift-innbyggarforslaget-haram-ut-av-alesund/